Description of node <http://id.insee.fr/codes/nafr2/sousClasse/33.20D/noteExclusions/v1/fr>

Subject Predicate Object
http://id.insee.fr/codes/nafr2/sousClasse/33.20D/noteExclusions/v1/fr http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#ExplanatoryNote
http://id.insee.fr/codes/nafr2/sousClasse/33.20D/noteExclusions/v1/fr http://purl.org/pav/version 1
http://id.insee.fr/codes/nafr2/sousClasse/33.20D/noteExclusions/v1/fr http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#plainText - l'installation d'ordinateurs personnels et de logiciels (cf. 62.09Z)
http://id.insee.fr/codes/nafr2/sousClasse/33.20D/noteExclusions/v1/fr http://purl.org/dc/terms/language fr
http://id.insee.fr/codes/nafr2/sousClasse/33.20D/noteExclusions/v1/fr http://eurovoc.europa.eu/schema#noteLiteral <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><ul class="list1"><li><p>l'installation d'ordinateurs personnels et de logiciels (cf. <a href="http://id.insee.fr/codes/nafr2/sousClasse/62.09Z">62.09Z</a>)</p></li></ul></div>
http://id.insee.fr/codes/nafr2/sousClasse/33.20D/noteExclusions/v1/fr http://rdf.insee.fr/def/base#validFrom 2008-01-01T00:00:00.000+01:00
http://id.insee.fr/codes/nafr2/sousClasse/33.20D http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#exclusionNote http://id.insee.fr/codes/nafr2/sousClasse/33.20D/noteExclusions/v1/fr