Description of node <http://id.insee.fr/codes/cpfr2/sousCategorie/46.43.12/noteContenuCentral/v1/fr>

Subject Predicate Object
http://id.insee.fr/codes/cpfr2/sousCategorie/46.43.12/noteContenuCentral/v1/fr http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#ExplanatoryNote
http://id.insee.fr/codes/cpfr2/sousCategorie/46.43.12/noteContenuCentral/v1/fr http://purl.org/pav/version 1
http://id.insee.fr/codes/cpfr2/sousCategorie/46.43.12/noteContenuCentral/v1/fr http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#plainText - vente en gros de radios (et d'autoradios), de télévisions, de matériels HIFI, de magnétophones, de magnétoscopes, de caméscopes, etc.
http://id.insee.fr/codes/cpfr2/sousCategorie/46.43.12/noteContenuCentral/v1/fr http://purl.org/dc/terms/language fr
http://id.insee.fr/codes/cpfr2/sousCategorie/46.43.12/noteContenuCentral/v1/fr http://eurovoc.europa.eu/schema#noteLiteral <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><ul class="list1"><li><p>vente en gros de radios (et d'autoradios), de télévisions, de matériels HIFI, de magnétophones, de magnétoscopes, de caméscopes, etc.</p></li></ul></div>
http://id.insee.fr/codes/cpfr2/sousCategorie/46.43.12/noteContenuCentral/v1/fr http://rdf.insee.fr/def/base#validFrom 2012-02-29T00:00:00.000+01:00
http://id.insee.fr/codes/cpfr2/sousCategorie/46.43.12 http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#coreContentNote http://id.insee.fr/codes/cpfr2/sousCategorie/46.43.12/noteContenuCentral/v1/fr